Digitalna zrelost šol

Digitalna zrelost šol je načelo, ki v zaradi vse večje vloge tehnologije v sodobnem izobraževalnem sistemu postaja vse nujnejše. Uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v šolah ni več zgolj stvar zanimanja posameznih šol, temveč se načrtuje in izvaja na ravni šol kot organizacij v skladu z lokalnimi in državnimi politikami.

V 4PDIH-u skupaj s šolami načrtujemo njihovo digitalno preobrazbo, zato moramo najprej prepoznati in opredeliti njihove izkušnje in potrebe.

V prvem koraku zato šole zato vabimo k izpolnitvi vprašalnika, ki nam bo nam pomagal pri načrtovanju aktivnosti učenja in poučevanja s pomočjo IKT v slovenskih šolah.

Z reševanjem lahko pričnete spodaj. Vsaka šola naj vprašalnik izpolni le enkrat!