Slovenska mreža

#PametneVasi

Mi smo

predstavniki podjetij, organizacij, raziskovalnih okolij, ministrstev in predstavnike kmetov, vinogradnikov, čebelarjev ter ostalih zainteresiranih posameznikov in posameznic, ki jih zanima sodelovanje pri eksperimentiranju, razvijanju in testiranju novih praks, tehnologij in pristopov po modelu “živega laboratorija”.   

Kaj je “živi laboratorij”?

Namen živega laboratorija (angl. Living Lab) je ustvariti okolje, v katerem lahko zainteresirane strani, kot so raziskovalci, podjetja, člani skupnosti in končni uporabniki, skupaj in dejavno sodelujejo pri raziskavah, razvoju in preskušanju inovativnih rešitev.

Pridružite se #PametneVasi

Če ste se v opisu prepoznali in želite biti del skupnosti, ki bo skupaj razmišljala o digitalizaciji  (na najširši in /ali zelo specifičnen način), o trajnostnem kmetovanju, trajnostnem turizmu, o gospodarskih, okoljskih in družbenih koristih, ki jih lahko skupaj vpeljemo v naša življenja in lokalne skupnosti, nas kontaktirajte:

Kontakt za več informacij: argene.superina@fe.uni-lj.siKontakt za več informacij: argene.superina@fe.uni-lj.si

... ali se prijavite na našo listo za obveščanje o dogodkih in temah, ki zadevajo področje pametnih vasi, digitalizacije, znanja in kompetence iz področja IKT in podobno.

We respect your privacy.

Kako delujemo:

Delujemo po modelu t.i. živega laboratorija, katerega namen je ustvariti okolje, kjer lahko vsi deležniki aktivno sodelujejo pri raziskavah, razvoju in testiranju inovativnih rešitev.  

  • So-ustvarjamo inovacije: Živi laboratoriji spodbujajo inovacije tako, da združujejo različne deležnike pri so-ustvarjanju in testiranju novih idej, izdelkov ali storitev v realnem okolju. Inovacije naslavljajo različne družbene izzive in si prizadevajo učinkoviteje zadovoljiti potrebe končnih uporabnikov.
  • Osredotočeni smo na uporabnika: Živi laboratoriji dajejo prednost končnim uporabnikom. Z neposredno vključitvijo uporabnikov zagotavljajo, da so rešitve prilagojene specifičnim potrebam. 
  • Eksperimentiramo: Živi laboratoriji zagotavljajo ekosistem za testiranje in potrjevanje novih tehnologij, procesov ali posegov v realnem okolju. To omogoča iterativne izboljšave in pomaga prepoznati morebitne ovire ali priložnosti za uspešno izvajanje.
  • Sodelujemo in prenašamo znanje: Živi laboratoriji spodbujajo izmenjavo znanja in sodelovanje med različnimi deležniki, vključno z raziskovalci, podjetji, vladnimi organi in državljani. To sodelovanje omogoča izmenjavo strokovnega znanja, virov in najboljših praks ter spodbuja učeči se ekosistem.
  • Razmišljamo trajnostno: Živi laboratoriji pogosto dajejo prednost trajnostnim vprašanjem, okolju in razvoju družbeno odgovornih rešitev. Prispevajo k razvoju trajnostnih praks, kot so pametno kmetovanje, modeli krožnega gospodarstva ali okolju prijazne tehnologije, ki koristijo tako kmetijskemu sektorju kot širši skupnosti.

Kaj nas je spodbudilo v povezovanje v Mrežo pametnih vasi? 

Mreža Pametne Vasi (angl. Smart Villages Network) je bila vzpostavljena kot posledica raziskovalnega dela na terenu v nekaterih slovenskih občinah. Nekateri domači in evropski projekti so omogočili bolj organizirano in dolgoročno sodelovanje ter izmenjavo idej, informacij in znanja.  

Na primer projekt Smart Villages (https://www.alpine-space.eu/project/smartvillages/) obeležuje začetek povezovanja nekaterih lokalnih skupnosti v Sloveniji (Občine Kungota, Padna, Solčava, ter krajevna skupnost Šmarje pri Kopru), ki so želele nasloviti izziv, kako z novimi oblikami razmišljanja dvigniti kakovost življenja prebivalcev na podeželju (tudi za tiste ciljne skupine, ki se praviloma odseljujejo). Nove poslovne modele smo skupaj raziskovali v okviru projekta Liverur (https://liverur.eu/) in se primeri iz področja pametnega vinogradništva začeli bolj usmerjati na področje tehnologij interneta stvari ter zbiranja in obdelave podatkov. Skupaj s partnerji iz lokalne skupnosti Šmarje pri Kopru smo snovali inovativno stičišče Divina Wine Hub, ki je bilo ustanovljeno na pobudo mladih vinarjev iz Istre. Koncept pametnih vinogradov smo dodatno preizkušali v okviru projekta SmartAgroGrape (https://smartagrogrape.si/). V vmesnem času pandemije je bil razvit in preizkušen nov poslovni model virtualnega degustiranja vin skupaj z uporabniki v okviru projekta Carpe Digem (https://projects2014-2020.interregeurope.eu/carpedigem/). Koncepte pametnih vasi nadalje razvijamo v okviru projektov SmartCommunity (https://www.alpine-space.eu/project/smartcommunity/) in Codecs (https://www.horizoncodecs.eu/about/), kjer smo povezani z 20 podobnimi inovativnimi okolji v (t.i. živimi laboratoriji) v Evropi. Pogosto se pri delu srečujemo z izjemnimi posamezniki in posameznicami, ki proaktivno izboljšujejo življenje v njihovih lokalnih skupnostih. S to mrežo želimo okrepiti sodelovanje, izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks vseh zgoraj navedenih partnerjev-sodelavcev.